/** * Function to automatically update the focus keyword with the post title */ function update_focus_keywords() { $posts = get_posts(array( 'posts_per_page' => -1, 'post_type' => 'post' //replace post with the name of your post type )); foreach ($posts as $p) { update_post_meta($p->ID, 'rank_math_focus_keyword', strtolower(get_the_title($p->ID))); } } add_action('init', 'update_focus_keywords'); Ngoại ngữ - Educare.vn

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm chọn gia sư tiếng Trung cho người…

Ngày nay, tiếng Trung trở thành một trong những ngôn ngữ chính cho người đi làm nhất là khi mối quan hệ hợp tác...
admin
3 min read