Cách đếm số học sinh nam nữ và số học sinh theo điều kiện bằng hàm Count, counta, countif, countifs

Chào các bạn video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số hàm đếm trong Excel. Áp dụng vào ví dụ thực tế như thế này. bảng thống kê điểm thi. ta thực hiện các yêu cầu. Đếm tổng số học sinh. để đếm tổng số học sinh ta có thể dùng hai cách. cách thứ nhất

Chào các bạn video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số hàm đếm trong Excel. Áp dụng vào ví dụ thực tế như thế này. bảng thống kê điểm thi. ta thực hiện các yêu cầu. Đếm tổng số học sinh. để đếm tổng số học sinh ta có thể dùng hai cách. cách thứ nhất là đếm các ô ở khu vực điểm hoặc đếm các tên. Mình sẽ đếm ở khu vực điểm thì mình dùng hàm Count. Khi các bạn viết nó sẽ có gợi ý. ta nháy đúp vào. Hàm này có tác dụng đếm các ô. Với dữ liệu là dạng số. Giả sử mình sẽ đếm ở điểm toán. và cú pháp của nó là giá trị 1, giá trị 2 . vân vân. điếm toán nó liền nay nên mình sẽ kéo toàn bộ vùng dữ liệu vào. cách kéo nhanh là chúng ta sẽ chọn. thay vì các bạn chọn Từ đầu tới cuối. Thì ta có cách nhanh hơn là chọn người đầu tiên. sau đó nhấn tổ hợp phím là Ctrl shift và mũi tên xuống. thì nó sẽ chọn đến cuối cùng cột này. nó sẽ ra 30 học sinh.

Tức là điếm toán có 30 ô. trường hợp chúng ta nhập điểm toán đủ. thì dùng hàm này được. Còn nếu các bạn để trống một số ô điểm toán. thì hàm này sẽ bị sai. vậy ta chuyển sang cách 2 sử dụng hàm. Counta. Counta mở rộng hơn so với hàm Count đó là nó có thể đếm được. Dữ liệu mà. dạng số và dạng kí tự. mình lấy ở bên họ tên sẽ chính xác hơn. tương tự mình chọn ô đầu tiên nhấn ctrl shift và mũi tên xuống. nó sẽ chọn toàn bộ khối tên của các em. nó ra 30 học sinh. yêu cầu thứ hai là số học sinh nam. Nghĩa là ta phải đếm các. em mà có giới tính là Nam. hàm này là hàm đếm có điều kiện thì ta sẽ sử dụng hàm countif. nó gợi ý thì ta nháy đúp vào. countif. là hàm đếm mà cho cái điều kiện gì đó. Cú pháp là vùng dữ liệu. Phẩy và đến điều kiện. Dữ liệu này mình sẽ đếm là số học sinh nam thì mình sẽ đếm trong vùng giới tính. chọn người đầu tiên và nhấn ctrl shift mũi tên xuống.

Phẩy. Thứ Hai là điều kiện. là nam thì mình đưa vào nháy kép. và viết chữ nam. viết hoa viết thường thì hàm. đều nhận biết được. ta enter thì ra 14 học sinh nam. tiếp theo đến số học sinh nữ. Cũng làm đếm một điều kiện nên ta sử dụng hàm countif. Tương tự. Chọn giới tính. Chọn nhanh cả khối. Phẩy. nháy kép và nữ. ra 16 em. yêu cầu tiếp theo là đếm số học sinh có tổng điểm từ 25 trở lên. Đây cũng là một điều kiện là tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 25. ta cũng sử dụng hàm countif. vùng dữ liệu ở bên cột tổng. ta cũng chọn nhanh cả khối. Phẩy. nháy kép. tổng điểm từ 25 trở lên nghĩa là nó lớn hơn hoặc bằng 25. Kết quả là 8. Tiếp theo là số học sinh có điểm toán từ. 9 điểm trở lên thì cũng tương tự. Sử dụng hàm countif. chọn vùng toán. Phẩy. nháy kép và điều kiện. 9 điểm trở lên nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 9. tiếp theo là số học sinh nam có điểm tổng từ 25 trở lên.

Ở đây nó không còn là một điều kiện nữa mà nó là hai điều kiện. Thứ nhất là. học sinh có giới tính phải là Nam. và điều kiện thứ 2 là điểm tổng từ 25 trở lên tức là lớn hơn hoặc bằng 25. đối với hàm có từ hai điều kiện trở lên thì ta sử dụng hàm countifs . cú pháp. Vùng dữ liệu một rồi đến điều kiện một phẩy vùng dữ liệu 2 điều kiện 2. Đầu tiên vùng dữ liệu 1 là giới tính. Phẩy. đến điều kiện số 1 học sinh là nam thì mình viết nam. phẩy tiếp. rồi đến vùng dữ liệu hai là. Tổng từ 25 điểm trở lên nghĩa là vùng dữ liệu hai là cột tổng. Rồi ta lại. 25 điểm trở lên thì ta nháy kép viết lớn hơn hoặc bằng bằng 25. thấy có 4 học sinh thỏa mãn hai điều kiện này. Tương tự số học sinh nữ có điểm tổng từ 20 điểm trở lên. thì mình cũng dùng hàm là countifs. cũng là vùng dữ liệu số 1. Là giới tính. phẩy học sinh nữ. Tổng điểm.


https://youtu.be/JpS_u6J7kHMChào các bạn video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số hàm đếm trong Excel. Áp dụng vào ví dụ thực tế như thế này. bảng thống kê điểm thi. ta thực hiện các yêu cầu. Đếm tổng số học sinh. để đếm tổng số học sinh ta có thể dùng hai cách. cách thứ nhất