Hướng Dẫn Cách Học Thuộc Kinh Pali: Tụng Thỉnh Chư Thiên, Kinh Tâm Từ & Hồi Hướng – Sư Hộ Giới

Các Vị Chư Thiên và Phạm Thiên ở trong 10 ngàn thế giới quanh đây, xin đến nơi tôi tụng kinh đây, Lắng nghe Chánh Pháp Paritta của Đức Phật, có khả năng đưa đến cõi trời và Niếtbàn. Quý vị Chư Thiên và Phạm Thiên, đây là thời gian lắng nghe Pháp bảo Hộ

Các Vị Chư Thiên và Phạm Thiên ở trong 10 ngàn thế giới quanh đây, xin đến nơi tôi tụng kinh đây, Lắng nghe Chánh Pháp Paritta của Đức Phật, có khả năng đưa đến cõi trời và Niếtbàn. Quý vị Chư Thiên và Phạm Thiên, đây là thời gian lắng nghe Pháp bảo Hộ trì. Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức Ara-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. Do oai lực tâm từ, những phi nhân hung dữ, không hiện hình, mùi hôi, và âm thanh đáng sợ.. Thưa chư bậc Thiện trí, hành giả thường tinh tấn, tiến hành rải tâm từ, ngày đêm không ngưng nghỉ, thực hành tâm từ theo bài Kinh Tâm Từ này.

Ngủ nghỉ được an lạc, không thấy mọi ác mộng, Thức dậy được an lạc. Có rất nhiều quả báu, , Trong bài Kinh Tâm Từ, chúng tôi tụng niệm đây! Mettāsutta Thực hành việc nên làm , bậc Thiện Trí sáng suốt, biết cầu sự lợi ích, Niếtbàn an tịnh lạc, tâm từ làm nền tảng. Bước đầu nên thực hành; 1. Sakkho: Hành giả có đức tính tốt; 2. ujū: tính tình trung thực; 3. suhujū: đặc biệt ngay thẳng hướng đến điều tốt; 4. Suvaco: phải là người dễ dạy, dễ khuyên; 5. cassa: không lười biếng; mudu: tính nhu mì hiền lành; 6. anantimānī: không quá ngã mạn, khiêm nhường, 7. Santussako: người biết tri túc hài lòng; 8. subharo: người dễ nuôi, dễ sống, 9. Appakicco: người ít công việc, ít nhiệm vụ; 10. sallahukavutti: có đời sống nhẹ nhàng.

11. Santindriyo: biết thu thúc 6 căn, giữ gìn các pháp chủ; 12. nipako: có trí tuệ thông suốt; 13. Appagabbho: không thô tháo quá, thân khẩu ý thuần đức; 14. kulesva’nanugiddho: không quyến luyến gia đình, 15. Không làm mọi điều ác mà bậc Thiện Trí chê trách. Mười lăm pháp nền tảng, của pháp hành tâm từ. Khi hành giả tiến hành niệm rải tâm từ rằng: Cầu mong mọi chúng sinh, Tâm an lạc trầm tĩnh; Thân thường được an lạc, Sống bình an vô sự. Tất cả chúng sinh nào, Chia thành 2 nhóm: Còn sợ và không sợ, Chia 3: Dài trung bình ngắn; Lớn – vừa – nhỏ; Cao – vừa – thấp tròn; Thấy được và không thấy, cả thảy chúng sinh ấy, Ở gần và ở xa; không loại trừ chúng sinh nào.

Đã sanh và còn sanh, sẽ sanh.. chưa rõ ràng, Cầu mong tất cả chúng sinh thân và tâm thường được hưởng an lạc. Hành giả rải tâm từ, Cầu mong mọi chúng sinh không lừa đảo lẫn nhau; Cầu mong người này không bất mãn, oán hận người kia. Cầu mong mọi chúng sinh không làm khổ lẫn nhau, không mong muốn khổ cho nhau. Xin cầu mong người này không khinh thường người kia. Tâm từ, tình thương yêu, với tất cả chúng sinh ví như một người mẹ hiền thương yêu đứa con một, bảo vệ đứa con mình bằng sanh mạng thế nào Các hành giả phát triển tâm từ và rải tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh cũng như thế ấy vậy. Hành giả rải tâm từ đến tam giới chúng sinh, không có giới hạn; Hướng trên: cõi vô sắc; Hướng giữa: cõi sắc giới; Hướng dưới: cõi dục giới; Đừng có phân biệt giới hạn, với tâm từ vô lượng, nguyện cho họ đừng bao giờ có sự hận thù oan trái.


https://youtu.be/VNKzZt96rusCác Vị Chư Thiên và Phạm Thiên ở trong 10 ngàn thế giới quanh đây, xin đến nơi tôi tụng kinh đây, Lắng nghe Chánh Pháp Paritta của Đức Phật, có khả năng đưa đến cõi trời và Niếtbàn. Quý vị Chư Thiên và Phạm Thiên, đây là thời gian lắng nghe Pháp bảo Hộ